Täitemenetluse alustamine

Täitemenetluse alustamine Kohtutäituri poolt menetletavad täitedokumendid on loetletud  täitemenetluse seadustikus §-s 2. Täitedokumendiks on näiteks: jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend; töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus; notari tasu maksmise arve; maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;…